Reklamační řád

Úvod Dodání zbožíReklamační řád

internetového obchodu

extraplus.cz – KOLEON spol. s r.o.

se sídlem

Božetěchova 3003/133

 

Brno

 

61200

korespondenční adresa:

Dvořákova 4115/6,Hodonín,69501

Nákupní Centrum Cukrovar

obchod SpEX

 


identifikační číslo: 25501011

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese extraplus.cz

 

 

Reklamace řešíme férově a bez zbytečného zdržení, ke všemu se stavíme čelem a stejně jako nákup zboží v našem eshopu se řídí obchodními podmínkami, reklamace se řídí tímto reklamačním řádem.

Věnujte prosím malou chvíli k pročtení tohoto reklamačního řádu, vyhnete se tak případnému zklamání z nedorozumění v průběhu reklamace.

Seznámení se s obchodními podmínkami a tímto reklamačním řádem je povinností kupujícího před odesláním objednávky zboží na e-shopu. Po aktivním seznámení se s jeho zněním kupující odklikne na webové stránce e-shopu www.extraplus.cz, projeví tak se zněním Reklamačního řádu svůj plný souhlas a potvrzuje, že se s nimi řádně seznámil.

 

 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

 

"Prodávající" je internetový obchod extraplus.cz , Božetěchova 3003/133

Brno 61200 IČ: 25501011.

"Kupující" je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.Tento reklamační řád jakožto nedílná součást Obchodních podmínek internetového obchodu extraplus.cz upravuje v souladu s ustanoveními občanského zákoníku rozsah, způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost kupujícím.

Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad, které se na zboží dodaném kupujícímu - nepodnikateli vyskytnou v záruční době, a to z důvodu vadného plnění (typicky vady při převzetí a v rámci záruky 24 měsíců) nebo v rámci záruky za jakost (typicky prodloužená záruka).

Jako doklad o záruce vystavuje Nejoutdoor.cz ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu) se zákonem stanovenými údaji pro uplatnění reklamace (název zboží, cena, množství, katalogové číslo, datum prodeje).

Kupující je povinen zboží reklamovat v co nejkratší možné době od zjištění závady. Pokud kupující neoznámil vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Reklamované zboží musí být doručeno v obalu vylučujícím jeho poškození. Se zbožím je kupující předkládá zásadně daňový doklad(fakturu), dodací list, popř. prohlášení o záruce, bylo-li se zbožím dodáno nebo jakkoli jinak prokazuje oprávnění k uplatnění reklamace.

Pokud jsou nároky z vad zboží řešeny dodáním náhradního zboží, je prodávající oprávněn požadovat, aby mu na své náklady kupující vrátil vyměňované zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno. Obdobně platí úprava o vrácení zboží při odstoupení od smlouvy.PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 • Ustanovení uvedená v čl. 7.B obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující zasláním reklamovaného zboží na adresu sídla nebo místa podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

Za vadu nelze považovat mechanické poškození zboží, přirozenou změnu materiálu zboží úměrnou délce užívání, ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku.

 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

 • na odstranění vady opravou věci

 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

 • odstoupit od smlouvy.

Copyright 2020 - 2024 © extraplus.cz